NOMS POSTES SELECTIONS ANNEES 1ERE SELECTION POINTS
1 Ke Zhi Zhang Centre 04 1930-1934 24/09/1930  03
2 Tomoo Chiba 2ème ligne 01 1930-1930 24/09/1930 00
3 Mitsugu Fujii Centre 01 1930-1930 24/09/1930 00
4 Takeo Hagiwara-Maekawa 1/2 de mêlée 01 1930-1930 24/09/1930 00
5 Shuzaburo Iwashita Pilier 01 1930-1930 24/09/1930 00
6 Takeshiro Kitano Ailier 06 1930-1936 24/09/1930 08
7 Kenichi Matsubara 1/2 d'ouverture 01 1930-1930 24/09/1930 00
8 Minoru Mishima 2ème ligne 03 1930-1932 24/09/1930 00
9 Hideo Miyaji-Yoshizawa 3ème ligne 01 1930-1930 24/09/1930 00
10 Giichi Ota Pilier 01 1930-1930 24/09/1930 00
11 Seizo Shimizu 3ème ligne 03 1930-1934 24/09/1930 00
12 Hidemaru Suzuki Ailier 01 1930-1930 24/09/1930 00
13 Seiichi Teramura Arrière 01 1930-1930 24/09/1930 00
14 Zenjiro Toba-Nakajima Ailier 04 1930-1934 24/09/1930 15
15 Shiro Wada 3ème ligne 01 1930-1930 24/09/1930 00
16 Tadayuki Yagai Talonneur 01 1930-1930 24/09/1930 00
17 Takuo Adachi 3ème ligne 02 1932-1932 31/01/1932 00
18 Takeo Baba Ailier 01 1932-1932 31/01/1932 00
19 Saburo Hirao Centre 02 1932-1932 31/01/1932 03
20 Hiroshi Ijyuin Pilier 02 1932-1932 31/01/1932 00
21 Tsunehiko Kasahara Arrière 06 1932-1936 31/01/1932 33
22 Taro Kinoshita 1/2 de mêlée 02 1932-1932 31/01/1932 00
23 Takeshi Matsubara Talonneur 03 1932-1934 31/01/1932 00
24 Saburo Nishigaki Pilier 06 1932-1936 31/01/1932 00
25 Masahiko Niwa 1/2 d'ouverture 02 1932-1934 31/01/1932 03
26 Yoshio Okada 3ème ligne 02 1932-1932 31/01/1932 03
27 Shinji Ono 2ème ligne 04 1932-1934 31/01/1932 00
28 Teiji Toshi 3ème ligne 02 1932-1932 31/01/1932 03
29 Ichiro Nogami 1/2 d'ouverture 04 1932-1936 11/02/1932 03
30 Ryuichi Iimori 1/2 de mêlée 02 1934-1934 11/02/1934 00
31 Shinshiro Komehana 3ème ligne 04 1934-1936 11/02/1934 00
32 Kihei Mano 2ème ligne 01 1934-1934 11/02/1934 00
33 Kyuji Matsuda Talonneur 01 1934-1934 11/02/1934 00
34 Taro Sasakura-Yamamoto Pilier 02 1934-1934 11/02/1934 00
35 Sheizo Taji 3ème ligne 02 1934-1934 11/02/1934 00
36 Tsutomu Tsujita Centre 02 1934-1936 11/02/1934 00
37 Takashi Naito Ailier 01 1934-1934 18/02/1934 03
38 Hiroshi Tachibana Centre 01 1934-1934 18/02/1934 00
39 Hiroshi Tagawa 2ème ligne 02 1934-1936 18/02/1934 00
40 Hideo Ito 2ème ligne 01 1936-1936 09/02/1936 00
41 Toichiro Kawagoe Centre 01 1936-1936 09/02/1936 00
42 Ryohei Kinoshita 1/2 de mêlée 02 1936-1936 09/02/1936 00
43 Hiroyuki Nabeka 3ème ligne 02 1936-1936 09/02/1936 00
44 Kazutsugu Nishiumi Pilier 02 1936-1936 09/02/1936 00
45 Shoji Sakaguchi Ailier 02 1936-1936 09/02/1936 03
46 Michihiro Sakai Talonneur 01 1936-1936 09/02/1936 00
47 Isao Suzuki Arrière 02 1936-1936 09/02/1936 00
48 Kazuo Yamaguchi 2ème ligne 02 1936-1936 09/02/1936 00
49 Haruki Yamamoto 3ème ligne 01 1936-1936 09/02/1936 00
50 Zenji Nishi Ailier 01 1936-1936 16/02/1936 00
51 Iwao Ota Pilier 01 1936-1936 16/02/1936 00
52 Masao Wada 1/2 de mêlée 01 1936-1936 16/02/1936 00
53 Yoshiaki Aoki Ailier 02 1952-1952 01/10/1952 00
54 Atsushi Fujii 3ème ligne 02 1952-1956 01/10/1952 00
55 Shinichi Hashimoto 2ème ligne 04 1952-1953 01/10/1952 00
56 Noboru Hirohata 3ème ligne 02 1952-1953 01/10/1952 03
57 Ryotaro Kadoto 1/2 de mêlée 01 1952-1952 01/10/1952 00
58 Shoichiro Koyama Centre 01 1952-1952 01/10/1952 00
59 Genpei Kuroiwa Ailier 04 1952-1953 01/10/1952 00
60 Yoshinobu Nakajima Talonneur 02 1952-1952 01/10/1952 00
61 Takuo Otsuka Centre 01 1952-1952 01/10/1952 00
62 Ryo Saito Pilier 04 1952-1953 01/10/1952 00
63 Hidehiko sato Arrière 10 1952-1958 01/10/1952 00
64 Tetsuo Sekikawa Pilier 02 1952-1953 01/10/1952 00
65 Fukuo Shibagaki 1/2 d'ouverture 01 1952-1952 01/10/1952 00
66 Yusaku Takahashi 3ème ligne 01 1952-1952 01/10/1952 00
67 Akira Tanaka 2ème ligne 02 1952-1952 01/10/1952 00
68 Ryuichi Imamura Centre 06 1952-1959 05/10/1952 00
69 Haruo Matsuoka 1/2 d'ouverture 03 1952-1956 05/10/1952 11
70 Sueharu Natsui Pilier 03 1952-1953 05/10/1952 00
71 Takeshi Takeya 2ème ligne 01 1952-1952 05/10/1952 00
72 Hideaki Tsuchiya 1/2 de mêlée 01 1952-1952 05/10/1952 00
73 Toshiaki Tsuchiya 3ème ligne 12 1952-1959 05/10/1952 09
74 Akihiko Watanabe Centre 03 1952-1958 05/10/1952 09
75 Sada Yamato 3ème ligne 01 1952-1952 05/10/1952 00
76 Hideo Harada 3ème ligne 02 1953-1953 27/09/1953 03
77 Keizo Kamisaka 1/2 d'ouverture 02 1953-1958 27/09/1953 00
78 Teruo Kitajima Pilier 04 1953-1956 27/09/1953 00
79 Masaya Matsuoka Talonneur 01 1953-1953 27/09/1953 00
80 Mitsuya Otsuka 1/2 de mêlée 01 1953-1953 27/09/1953 00
81 Toshiro Sasaki Ailier 02 1953-1953 27/09/1953 00
82 Ryoji Umei 2ème ligne 06 1953-1958 27/09/1953 00
83 Junzo Aso 1/2 d'ouverture 02 1953-1956 04/10/1953 06
84 Masaaki Matsushige 3ème ligne 04 1953-1958 04/10/1953 03
85 Manabu Mitoma 1/2 de mêlée 03 1953-1956 04/10/1953 00
86 Hirotoshi Hori 1/2 d'ouverture 01 1956-1956 04/03/1956 00
87 Koji Yoshikawa Talonneur 06 1956-1958 04/03/1956 00
88 Isao Kondo Ailier 02 1956-1956 04/03/1956 00
89 Katsuhiro Mano 2ème ligne 06 1956-1958 04/03/1956 00
90 Kunio Miyai Ailier 11 1956-1963 04/03/1956 09
91 Kazumitsu Ninoguchi Pilier 01 1956-1956 04/03/1956 00
92 Takashi Shibata 2ème ligne 01 1956-1956 04/03/1956 00
93 Hiroshi Teranishi Centre 05 1956-1959 04/03/1956 00
94 Haruhiko Yamazaki 3ème ligne 01 1956-1956 04/03/1956 03
95 Shigehiro Arai 1/2 d'ouverture 06 1956-1959 21/03/1956 06
96 Kazuo Natsui Pilier 02 1956-1956 21/03/1956 03
97 Takashi Sudo 3ème ligne 03 1956-1958 21/03/1956 00
98 Koichi Takaoka Centre 01 1956-1956 21/03/1956 00
99 Ryuichi Ohara  2ème ligne 01 1956-1956 25/03/1956 00
100 Syozaburo Yamamoto 1/2 de mêlée 01 1956-1956 25/03/1956 00
101 Tatsuya Aoi Centre 06 1958-1963 02/03/1958 08
102 Rikio Enomoto Ailier 04 1958-1959 02/03/1958 09
103 Terukazu Fuji Pilier 05 1958-1959 02/03/1958 03
104 Koichi Imamura 1/2 de mêlée 05 1958-1959 02/03/1958 00
105 Yoshiaki Kaimoto Pilier 02 1958-1958 02/03/1958 00
106 Yutaka Katakura 2ème ligne 05 1958-1959 02/03/1958 00
107 Hirosgi Hibino Ailier 03 1958-1959 09/03/1958 03
108 Kiyoshi Kobayashi Pilier 06 1958-1959 09/03/1958 03
109 Fumio Saito-Horikawa 1/2 de mêlée 02 1958-1958 09/03/1958 00
110 Ryuzo Taniguchi  Centre 02 1958-1958 09/03/1958 00
111 Masao Ozaki 3ème ligne 02 1958-1959 23/03/1958 03
112 Susumu Kitaoka Arrière 02 1959-1959 15/03/1959 10
113 Kinichi Miyajima 3ème ligne 03 1959-1959 15/03/1959 06
114 Kenji Ohotsuka 3ème ligne 02 1959-1959 15/03/1959 00
115 Eiichi Shiga Talonneur 03 1959-1959 15/03/1959 00
116 Seiji Tanaka 2ème ligne 04 1959-1959 15/03/1959 00
117 Hideki Tominaga 3ème ligne 03 1959-1959 15/03/1959 00
118 Terumi Harada Arrière 01 1959-1959 22/03/1959 02
119 Kiichirou Akatsu Talonneur 01 1959-1959 27/09/1959 00
120 Masato Hirashima 1/2 d'ouverture 01 1959-1959 27/09/1959 00
121 Kenji Ishii Centre 02 1959-1959 27/09/1959 00
122 Yozo Matsuoka Arrière 02 1959-1963 27/09/1959 00
123 Kazuhisa Tsutumi-Tatsuno 3ème ligne 01 1959-1959 27/09/1959 00
124 Teruyasu Yuki Pilier 01 1959-1959 27/09/1959 00
125 Keisuke Yamada 3ème ligne 01 1959-1959 04/10/1959 00
126 Koji Ishizuka 3ème ligne 05 1963-1968 13/04/1963 03
127 Tadayuki Ito Ailier 19 1963-1974 13/04/1963 63
128 Kazuo Kawasaki Pilier 01 1963-1963 13/04/1963 00
129 Haruhiko Kitajima 1/2 d'ouverture 01 1963-1963 13/04/1963 03
130 Masatake Kusatsu 2ème ligne 01 1963-1963 13/04/1963 00
131 Shugoro Miura 1/2 de mêlée 01 1963-1963 13/04/1963 00
132 Kazuo Murata Talonneur 01 1963-1963 13/04/1963 00
133 Hirohisa Nishizumi 3ème ligne 01 1963-1963 13/04/1963 00
134 Eiji Okabe 2ème ligne 02 1963-1967 13/04/1963 00
135 Masayoshi Ozaki Centre 05 1963-1969 13/04/1963 10
136 Shiro Ueki 3ème ligne 01 1963-1963 13/04/1963 00
137 Koji Yamada Pilier 01 1963-1963 13/04/1963 00
138 Tadamasa Fujimoto-Kamohara 1/2 d'ouverture 14 1967-1973 12/03/1967 10
139 Megumi Horikoshi 2ème ligne 04 1967-1968 12/03/1967 00
140 Motonari Ishida 3ème ligne 04 1967-1970 12/03/1967 00
141 Takashi Jinno Pilier 01 1967-1967 12/03/1967 00
142 Katsumi Kamata 2ème ligne 05 1967-1970 12/03/1967 00
143 Tsutomu Katsuraguchi Arrière 05 1967-1970 12/03/1967 08
144 Morio Kawasaki Pilier 07 1967-1970 12/03/1967 00
145 Yoshinori Okubo 1/2 de mêlée 03 1967-1968 12/03/1967 03
146 Yoshihiro Sakata Ailier 16 1967-1973 12/03/1967 40
147 Toru Tenmyo Talonneur 02 1967-1967 12/03/1967 00
148 Yoshiharu Yamaguchi 3ème ligne 13 1967-1973 12/03/1967 94
149 Akira Yokoi Centre 17 1967-1974 12/03/1967 08
150 Katsutoshi Azuma 1/2 de mêlée 01 1967-1967 21/03/1967 00
151 Shozo Fujita 3ème ligne 01 1967-1967 21/03/1967 00
152 Nobuo Ikaida Arrière 01 1967-1967 21/03/1967 00
153 Kazumasa Inubuse Centre 01 1967-1967 21/03/1967 00
154 Takeshi Kato 3ème ligne 01 1967-1967 21/03//1967 03
155 Haruhiko Komiya Pilier 01 1967-1967 21/03/1967 00
156 Shigeru Murayama Talonneur 01 1967-1967 21/03/1967 00
157 Hisashi Yamaoka Ailier 01 1967-1967 21/03/1967 00
158 Mitsuo Atokawa Talonneur 12 1968-1973 03/06/1968 00
159 Yoshiaki Izawa 3ème ligne 24 1968-1976 03/06/1968 08
160 Masaharu Mantani Arrière 13 1968-1972 03/06/1968 11
161 Hiroshi Ogasawara 2ème ligne 24 1968-1977 03/06/1968 00
162 Takeo Saruta Pilier 03 1968-1969 03/06/1968 00
163 Ryozo Imazato 1/2 de mêlée 24 1969-1976 09/03/1969 00
164 Masayoshi Ito 2ème ligne 01 1969-1969 09/03/1969 00
165 Katsumi Miyaji Pilier 01 1969-1969 09/03/1969 00
166 Yoshio Tanigawa 3ème ligne 01 1969-1969 09/03/1969 00
167 Toshio Terai 2ème ligne 21 1969-1976 09/03/1969 00
168 Masahiro Uchida 3ème ligne 01 1969-1969 09/03/1969 00
169 Satoru Matsuoka 3ème ligne 03 1970-1970 18/01/1970 00
170 Makoto Mizutani Ailier 04 1970-1972 18/01/1970 14
171 Fumiharu Shimazaki Centre 10 1970-1973 18/01/1970 10
172 Masaaki Shimozono Pilier 11 1970-1973 18/01/1970 00
173 Tadahiko Omata Talonneur 03 1970-1970 08/03/1970 00
174 Ashura Hara Pilier 17 1970-1976 15/03/1970 04
175 Kishio Ishiyama Centre  02 1970-1970 15/03/1970 00
176 Toshio Kurosaka Pilier 09 1970-1975 15/03/1970 00
177 Koji Miyata Centre 04 1971-1972 24/09/1971 00
178 Yoshihiro Murata 3ème ligne 11 1971-1975 24/09/1971 28
179 Sachio Iburi Pilier 01 1972-1972 11/11/1972 00
180 Koichi Shibata 2ème ligne 10 1972-1978 11/11/1972 00
181 Masaru Fujiwara Ailier 22 1973-1982 06/10/1973 48
182 Kazumi Ohigashi Talonneur 06 1973-1974 06/10/1973 04
183 Iwao Yamamoto Arrière 01 1973-1973 06/10/1973 06
184 Junji Yoshida 3ème ligne 02 1973-1973 06/10/1973 00
186 Hideo Akama 3ème ligne 13 1973-1978 13/10/1973 00
187 Hiroaki Shukuzawa 1/2 de mêlée 02 1973-1974 13/10/1973 00
188 Nobuyuki Ueyama Arrière 20 1973-1980 13/10/1973 99
189 Masakatsu Iguchi 1/2 d'ouverture 08 1973-1975 27/10/1973 03
190 Ken Aruga Ailier 15 1974-1978 12/05/1974 24
191 Takeo Ishizuka 3ème ligne 28 1974-1983 12/05/1974 08
192 Tsukasa Takada Pilier 18 1974-1978 12/05/1974 00
193 Shigetaka Mori Centre 27 1974-1981 19/05/1974 20
194 Masao Yoshida Centre 18 1974-1978 19/05/1974 12
195 Hitoshi Kano Centre 02 1974-1982 23/11/1974 06
196 Osamu Koyabu 1/2 d'ouverture 01 1974-1974 23/11/1974 04
197 Susumu Kurihara Ailier 01 1974-1974 23/11/1974 04
198 Yuji Matsuo 1/2 d'ouverture 24 1974-1984 23/11/1974 73
199 Nobufumi Tanaka Arrière 15 1974-1982 23/11/1974 44
200 Shigeru Toyoda 2ème ligne 01 1974-1974 23/11/1974 00
201 Osamu Yamashita 3ème ligne 01 1974-1974 23/11/1974 00
202 Akio Hiraki Ailier 01 1975-1975 30/03/1975 00
203 Ichiro Kobayashi 3ème ligne 18 1975-1979 02/08/1975 04
204 Toru Wada Pilier 08 1975-1980 17/08/1975 00
205 Shigekazu Hoshino 1/2 d'ouverture 06 1975-1978 24/09/1975 03
206 Masayuki Miyauchi Pilier 04 1975-1977 24/09/1975 00
207 Ryutaro Fukurodate 2ème ligne 11 1976-1980 28/03/1976 00
208 Atsuhiko Kanasashi Ailier 01 1976-1976 28/03/1976 00
209 Takeshi Nakayama Pilier 08 1976-1982 28/03/1976 00
210 Akio Ueda 1/2 de mêlée 05 1976-1979 28/03/1976 00
211 Hirotsugu Ato 3ème ligne 01 1976-1976 12/05/1976 00
212 Yoichiro Minamikawa Centre 19 1976-1982 12/05/1976 18
213 Manabu Sasada Talonneur 08 1976-1979 12/05/1976 00
214 Kyoichi Toyoyama 3ème ligne 06 1976-1980 12/05/1976 00
215 Takeo Tsuyama 1/2 de mêlée 02 1976-1976 12/05/1976 00
216 Hirotaka Ujino Ailier 12 1976-1982 12/05/1976 24
217 Kazuo Muraguchi Ailier 02 1976-1976 25/09/1976 00
218 Toshiaki Yasui Pilier 08 1976-1979 25/09/1976 00
219 Naoshi Kymagai 2ème ligne 02 1976-1978 09/10/1976 00
220 Takeshi Hatakeyama 2ème ligne 09 1976-1979 21/10/1976 00
221 Akemi Namura 1/2 de mêlée 01 1977-1977 27/03/1977 00
222 Isao Saito 3ème ligne 01 1977-1977 27/03/1977 00
223 Kiyoshi Segawa 2ème ligne 05 1977-1982 27/03/1977 00
224 Naoshi Kumagai 2ème ligne 01 1977-1977 18/09/1977 00
225 Junya Matsumoto 1/2 de mêlée 10 1977-1982 18/09/1977 00
226 Mitsuru Hohokabe Talonneur 02 1978-1978 23/09/1978 00
227 Mitsuru Sakamoto 3ème ligne 03 1978-1980 23/09/1978 04
228 Toshihiko Kitahara 2ème ligne 01 1978-1978 25/11/1978 00
229 Takeaki Toyoda Pilier 01 1978-1978 25/11/1978 04
230 Tetsuro Yajima Centre 03 1978-1979 25/11/1978 00
231 Koji Horaguchi Pilier 24 1979-1987 13/05/1979 00
232 Takashi Kudo-Nakayma Ailier 01 1979-1979 13/05/1979 00
233 Naohisa Tanifuji Arrière 14 1979-1985 13/05/1979 08
234 Kazuo Sejimo 3ème ligne 13 1979-1982 24/09/1979 04
235 Hideo Toshima Centre 14 1979-1984 24/09/1979 32
236 Michihito Chida 3ème ligne 26 1980-1987 30/03/1980 16
237 Jiro Ishiyama Pilier 18 1980-1985 30/03/1980 04
238 Hiroaki Takahashi 3ème ligne 01 1980-1980 30/03/1980 00
239 Tsuyoshi Fujita Talonneur 32 1980-1991 04/10/1980 16
240 Takashi Ito 3ème ligne 08 1980-1982 04/10/1980 00
241 Hikaru Kawachi 3ème ligne 10 1980-1984 04/10/1980 08
242 Shinichi Oikawa 1/2 d'ouverture 01 1980-1980 04/10/1980 05
243 Toshiyuki Hayashi 2ème ligne 38 1980-1992 19/10/1980 12
244 Fukumi Kanaya Ailier 12 1980-1985 19/10/1980 12
245 Yoshimitsu Konishi 1/2 de mêlée 23 1980-1987 19/10/1980 28
246 Esturo Tsuji Ailier 06 1980-1982 19/10/1980 16
247 Toshihiro Hirai Talonneur 03 1980-1982 16/11/1980 00
248 Yoshichiro Ikeda Pilier 04 1980-1984 16/11/1980 00
249 Nortitoshi Toyoda Pilier 01 1982-1982 30/01/1982 00
250 Kazuhiko Honjo  1/2 d'ouverture 10 1982-1985 11/04/1982 67
251 Masahiro Inoue Talonneur 05 1982-1982 11/04/1982 00
252 Takanobu Kondo Pilier 02 1982-1982 16/05/1982 00
253 Takao Ooba Pilier 01 1982-1982 16/05/1982 00
254 Seiji Hirao Centre 35 1982-1995 30/05/1982 18
255 Yasuharu Kawase 3ème ligne 10 1982-1987 30/05/1982 00
256 Kimitaka Morioka 1/2 d'ouverture 01 1982-1982 27/11/1982 00
257 Noboru Watanabe Pilier 01 1982-1982 27/11/1982 00
258 Koji Kawachi 2ème ligne 02 1983-1984 25/09/1983 00
259 Hideo Kobayashi Centre 07 1983-1986 25/09/1983 23
260 Atsushi Oyagi 2ème ligne 30 1983-1991 25/09/1983 12
261 Kenzo Takada 3ème ligne 01 1983-1983 25/09/1983 00
262 Tetsuya Higashida Ailier 01 1983-1983 22/10/1983 00
263 Toshitaka Kimura Pilier 10 1984-1987 30/09/1984 00
264 Masahiko Koshiyama 3ème ligne 10 1984-1987 30/09/1984 04
265 Shinji Onuki Ailier 15 1984-1987 30/09/1984 12
266 Masato Yasuda Arrière 01 1984-1984 07/10/1984 00
267 Masaharu Aizawa Pilier 11 1984-1988 27/10/1984 00
268 Toshiro Yoshino Ailier 07 1985-1987 21/04/1985 04
269 Shogo Mukai Arrière 13 1985-1988 26/05/1985 00
270 Daijiro Murai Arrière 08 1985-1987 26/05/1985 04
271 Yoshifumi Kasai 3ème ligne 02 1985-1985 19/10/1985 00
272 Eiji Kutsuki Centre 30 1985-1994 19/10/1985 39
273 Toshihiro Matsunaga Centre 02 1985-1985 19/10/1985 00
274 Nofomuli Taumoefolau Ailier 15 1985-1990 19/10/1985 16
275 Masato Tsuchida 3ème ligne 01 1985-1985 26/10/1985 00
276 Kinya Konishi 2ème ligne 02 1986-1986 31/05/1986 00
277 Katsuhiro Matsuo 1/2 d'ouverture 23 1986-1995 31/05/1986 61
278 Osamu Ota Pilier 27 1986-1995 31/05/1986 05
279 Hopoi Taione 3ème ligne 04 1986-1988 31/05/1986 00
280 Koji Yasumi Pilier 03 1986-1987 07/06/1986 00
281 Katsunori Ishii Arrière 01 1986-1986 27/09/1986 00
282 Seiji Kurihara 2ème ligne 03 1986-1987 27/09/1986 00
283 Katsufumi Miyamoto 3ème ligne 09 1986-1991 27/09/1986 04
284 Yoshihiko Sakuraba 2ème ligne 43 1986-1999 27/09/1986 05
285 Yuji Masutome Talonneur 01 1986-1986 29/11/1986 00
286 Kojiro Yoshinaga Centre 06 1986-1990 29/11/1986 11
287 Hisataka Ikuta 1/2 de mêlée 04 1987-1987 24/05/1987 00
288 Sinali-Tui Latu 3ème ligne 32 1987-1995 24/05/1987 18
289 Mitsutake Hagimoto 1/2 de mêlée 01 1987-1987 30/05/1987 00
290 Minoru Okidoi Ailier 04 1987-1987 03/06/1987 25
291 Tsutomu Hirose Talonneur 03 1987-1988 03/10/1987 00
292 Katsumi Sogumo 3ème ligne 01 1987-1987 03/10/1987 00
293 Masami Horikoshi 1/2 de mêlée 27 1988-1998 01/10/1988 21
294 Kenji Imakoma Centre 02 1988-1988 01/10/1988 12
295 Masayuki Nagai Pilier 02 1988-1988 01/10/1988 00
296 Takanori Nagata Pilier 01 1988-1988 01/10/1988 00
297 Koda Tsunejiro 3ème ligne 02 1988-1988 01/10/1988 00
298 Seigo Umeki-Kunisada Ailier 01 1988-1988 01/10/1988 00
299 Yoshihito Yoshida Ailier 31 1988-1997 01/10/1988 97
300 Kiyoshi Imaizumi Ailier 08 1988-1997 19/11/1988 15

 
JAPON RUGBY
Toute l'actualité du rugby nippon

 
     visiteurs
        Crée en 2012, Japon Rugby est le seul site francophone
à l'heure actuelle traitant de l'actualité du rugby japonais. 

Top League japonaise, Top Challenge League, Top ligues régionales, ligues universitaires, Brave Blossoms, Baby Blossoms, rugby à 7, rugby féminin...


2012-2019 Japon Rugby. La référence francophone du rugby japonais en France.